Förvärvad hjärnskada

En förvärvad hjärnskada är en skada som inträffar efter nyföddhetsperioden efter en period av normal utveckling.

Orsakerna till skadan kan vara en olyckshändelse, till exempel en traumatisk hjärnskada som uppkommer genom trafikolyckor, fallolyckor i sport och lek eller i samband med våld med eller utan vapen. Andra skador har mer medicinska grunder och kan uppkomma genom infektioner i hjärnan eller hjärnhinnorna, av en stroke eller genom syrebrist, till exempel efter drunkningstillbud. Man kan också få skador efter behandling av cancersjukdomar, särskilt hjärntumörer eller efter epilepsikirurgi.

Skadan kan yttra sig på många olika sätt och inom alla områden kan problem vara mer eller mindre synliga. Det är vanligt att känna trötthet, ha svårigheter med minne och koncentration och att planera, genomföra och slutföra olika uppgifter. Skadan kan också påverka fin- och grovmotorik, beteende, social förmåga och reglering av känslor. Man kan också ha perceptuella svårigheter, till exempel nedsatt syn och problem med den språkliga förmågan.

Stöd att få

Den som i barn- eller ungdomsåren drabbas av en svår eller lindrigare hjärnskada, som medför ett varaktigt fysiskt eller psykiskt funktionshinder, har rätt till insatser från den lokala barn- och ungdomshabiliteringen länk.

Det finns också möjlighet att få en intensiv rehabilitering vid BarnReHab Skåne (BRH) i Lund efter att den medicinska behandlingen på sjukhuset är avslutad. Rehabiliteringsperioden på BRH kan ligga i direkt anslutning till sjukhusperioden eller bli aktuell i ett senare skede av rehabiliteringsprocessen. Barnen som kommer till BRH har ofta problem inom ett eller flera av områdena motorik, språk, kognition och social förmåga.

Barn med en lindrigare hjärnskada, som inte kan få insatser från den lokala habiliteringen, har tillgång till elevhälsovård eller liknande. De följs också ibland medicinskt vid olika vårdinrättningar. De här barnen har ofta kognitiva eller sociala svårigheter, eller både och. De kan också få rehabiliteringsinsatser vid BarnReHab Skåne.

Länk till BarnRehab Skåne